I I 11 Wethou ders. 8,000 -2,000 Ter vervulling van dat ambt behaagde het den Koning bij HDs. besluit van 5 September, nu. 4, te benoemen den heer Mr. Jacob Gerard Patijn, Officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank te ’s-Gravenhage diena aflegging der bij de gemeentewet voorge schreven eeden in handen van den Commissaris des Konings, in de openbare zitting van den Gemeenteraad van 13 September d. a. v.plechtig werd geïnstalleerd en het Burgemeestersambt aanvaardde. b. Het College van Burgemeester en Wethouders bestond uit de heeren: Mr. J. G. Patijn, Burgemeester. Mr. F. M. Baron van der Duyn, Mr. J. P. Vaillant, J. van Stralen, Mr. M.W. Baron du Tour van Bellinchave, wordende door den Burgemeester eene jaar wedde genoten van en door eiken Wethouder als zoodanig. De Gemeente-ambtenaren zijn Gemeente-SecretarisE. Evers Gemeente-Ont vanger, Jhr. Mr. C. Beelaerts van Blokland- 4,500 Laatstgenoemde werd door U den 23sten November benoemd in de plaats van Jhr. Mr. A. van der Goes, wien op zijn daartoe gedaan verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag werd verleend met ingang van 1 Januari 1883, onder dankbetuiging voor de trouwe en vele diensten gedurende een tijdvak van 28 jaren aan de Gemeente bewezen. Ofschoon de heer van der Goes tot op het laatste oogenblik zijne functiën met jeugdigen ijver vervulde Jaarwedde. 4,000 II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 17