14 1 Januari 1883 werden daarop door -2000 -1200 600 Op 1 Januaril883 bestond hel personeel der Gemeente secretarie alzoo uit: 1ste Afdeeling. Hoofdcommies, met den personelen titel van Griffier, K. L. Hupscher ƒ3200 Commies, J. G. W. Bauer Adjunct-commies, J. C. Robertson 2de klerk, W. H. van der Heijden. 2de Afdeeling. Hoofdcommies, Mr. H. N. C. Baron van Tuyll van Serooskerren-2400 Voor de uitvoering van een en ander werd Uwe goedkeuring gevraagd en verleend en tevens ter ver wezenlijking daarvan een crediet van 2800 toegestaan boven de voor jaarwedden op de begrooting voor 1883 toegestane som van 43,700. Met ingang van ons benoemd a. tot hoofdcommiesen, chefs van afdeelingen, de heeren; W. Dietz, commies, Mr. H. N. C. Baron van Tuyll van Serooskerken adjunct-commies, en A. Th. van de Watering, commies, met den per- soneelen rang van hoofdcommies b. tot commiesen, de heeren: J. C. Meijs, adjunct- commies, Mr. H. J. H. Modderman, advocaat en procureur alhier, en J. J. F. Witmer adjunct-commies der 2de klasse ter provinciale griffie van Zuid-Holland terwijl met ingang van dien datum werden bevorderd a. tot Isten klerk, de 2de klerken W. A. G. Pont en B. J. Warnars; b. tot 2de klerken de schrijvers, H. A. Tuijn en J. N. Voorstad. Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 20