22 tengevolge van de verbouwing van een deel van het stadhuis tijdelijk is geborgen moeten worden in lokalen van het gebouw aan den hoek van den Korten Vijver berg. Het ligt intusschen in ons voornemen om, zoodra het archief weder zijne plaatsing zal kunnen vinden in de daarvoor bestemde lokalen op het stadhuis, voor stellen te doen om het behoorlijk te ordenen en te catalogiseeren. Ten aanzien van de geschied- en oudheidkundige verzameling betrekkelijk 's-Gravenhagedie gedurende eerrige jaren bewaard werd in het gebouw aan de Korte Beestenmarkt, thans ingenomen door de Konink lijke Muziekschoolis alleen mede te deelendat haar tengevolge van de veranderde bestemming van dat ge bouw tijdelijk een bewaarplaats elders is moeten worden aangewezen welke door de welwillendheid van Regenten der Nederduitsch Hervormde Diaconie ge vonden werd in eenige lokalen in de aan hunne zorgen toevertrouwde inrichtingenvoor zooveel aangaat de schilderijen en andere voorwerpen; zijnde aan de Koninklijke Bibliotheek lijdelijk eene plaats ingeruimd voor de collectie prenten. Van daar dat het Gemeente-Museum gedurende acht maanden voor het publiek niet toegankelijk was ter wijl het in de vier eerste maanden van het jaarge durende welken tijd het geopend bleef, door 271 personen bezocht werd. De verzameling schilderijen werd in den loop van het jaar met één en die der teekeningen met drie vermeerderd. Zoodra in den loop van het volgende jaar het Gemeente- Museum weder in een of ander gebouw kan worden geopend zullen wij overwegen of het wenschelijk is van een eventueel aan te stellen gemeente-archivaris

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 28