29 5 Totaal 42 Zoodat op 31 December 4882 het getal verleende vergunningen bedroeg 801. In den loop des jaars werden 30 vergunningen ten Ten einde uitvoering te kunnen geven aan de wet van 28 Juni 1881 (JSlaatsblad n”. 97), houdende wette lijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dron kenschap werd door den Gemeenteraad in zijne ver gadering van 10 Januari 1882 vastgesteld de verorde ning regelende het bedrag van het vergunningsrecht op den verkoop van sterken drank in het klein en de verordening regelende de invordering daarvan. Ingevolge artikel 2 en 4 van eerstgenoemde veror dening werd door ons benoemd tot schatter de heer J. G. S. A. van den Bergh dieook tevens belast zijnde met de administratie uit bovengenoemde wet voortvloeiende daartoe ter Gemeente-Secretarie werk zaam is, en tot schatter, belast met de herschatting de heer J. Podaan terwijl ingevolge artikel 5 dier verordening door den controleur der plaatselijke directe belastingen voor het loopende vergunningsjaar 1882/83 tot derden schatter werd aangewezen de heer P. A. D. VAN DEN BoOGAART. Op 31 December 1881 bedroeg het aantal aanvragen om vergunning tot verkoop van sterken drank 910 waarvan het bij onderzoek bleek dat slechts 843 de vereischte vergunning konden erlangen. Hiervan werden in den loop des jaars ingetrokken: ten gevolge van niet betaling van het vergun ningsrecht 37 en ten gevolge van het verlies van het genot van burgerschapsrechten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 35