37 stichting van de gebouwentot een maximum van f 500,000 2°. door de heeren W. van Dormolen F. J. Schoor en B. Polak allen wonende alhier, om hun den op stal van het badhuis met aanhoorigheden en inventaris zooals een en ander in de verkoop-conditiên van 2 December 1881 beschreven waste verkoopen voor f 200,000 contant geld en hun de gronden in erfpacht te geven voor den tijd van 99 jarentegen een jaar- lijkschen erfpachtscanon van f 12,000; 3’. door de heeren Léon Enthoven c. s. wonende alhierom de terreinen van het gemeentebadhuis benevens de daarbij behoorende stallenin erfpacht te mogen bekomen voor 99 jaren tegen een jaarlijk- schen erfpachtscanon van 12,000, en tevens om het gemeentebadhuis met aanhoorighedenwaaronder den inventaris, binnen- en buitenbaden, enz., alsmede de gebouwen en stallenin koop te mogen bekomen voor f 250,000 4°. een tweeledig verzoek van den heer J. Gold SCHMIDT Jr. te Brusselom het badhuis met aanhoorig heden voor- en achterterrasalsmede het vóór het hotel Garni aan de Wassenaarsche straat gelegen ter rein voor den tijd van 53 jaren in erfpacht te mogen bekomen, ten einde daarop te stichten een kurhaus, kurzaal en casino-théatre a. óf tegen genot van de helft der winst van de exploitatiedie overblijft na aftrek der gelden tot vol doening van interest en aflossing van het op te nemen kapitaal en tot aanvulling van het reservefonds, onder beding dat de gemeente eene rente van 4| pCt. over een kapitaal van een millioen gulden garandeere b. óf tegen betaling eener jaarlijksche erfpacht van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 43