38 Totaal 18 67 45 f 25,000 en verder op de voor waarden bedongen door de heeren Reiss en Coblyn. Hiermede kunnen wij de mededeelingen aangaande het badhuis eindigendaar de verdere loop van zaken tot het jaar 1883 behoort en alzoo plaats zal vinden in het volgend verslag. weiland teelland warinoeziersland weiland teelland warmoeziersland De pachtsom beliep f 3118.50. De beweiding der glooiingen langs het Kanaal werd nog verpacht voor eene som van f 50. Evenals in het afgeloopen jaar werd ook nu weder slechts eene geringe oppervlakte land afgezand en waren de kosten daarvan dan ook betrekkelijk gering. h. a. c. 8 73 64 7 30 23 2 63 28 11 06 60 2 63 28 Totaal 3O~6CF34 De opbrengst daarvan bedroeg 6335.50. Voor zooveel de gewone jaarlijksche verpachting betreft, gehouden in de maand Februari, was de op pervlakte aan 2°. Wei- en teelland. De landerijen, die verpacht werden, bestonden uit: h. a. c. ter oppervlakte van 16 90 46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 44