40 verbouwde gedeelte gevestigd warenvonden tijdelijke plaatsing in het perceel Nieuwstraat n°. 30, dat ge huurd werd voor den tijd van 18 maanden; tegen een huurprijs van f 1,800.’s jaars. Niettemin was het verkeer in het Raadhuis buiten gewoon druk en scheen het daarom geraden enkele werken, hoewel in de begrooting genoèïnd, uit te stellen tot na de voltooiing van het nieuwe gebouw. Aan het Gasthuis werd voortgegaan met het ver nieuwen van een gedeelte der zinkbedekking, het maken van overdekkingen boven de beide balcons vóór de kinder-afdeeling, het verrichten van meer dere binnen- en buitenverfwerkenhet versterken der beide stoomketels en het behangen van eenige kamers, enz. Tengevolge der verbouwing van het Raadhuis wer den aan het onmiddellijk daaraan grenzende Politie- bureel eenige veranderingen gemaakt alshet ver plaatsen van een der cachottenhet inrichten van een bureel voor den nieuw benoemden hoofdinspec teur en het verven en behangen van de kamer van den hoofdcommissaris en van twee vertrekken in ge bruik bij den conciërge. Behalve de binnenverfwerken aan de spits van den Grooten- of St. Jacobstorenwerd de zinkbedekking met eenige platten vernieuwd en, in verband met de aangevangen verbeteringen van het uurwerk werden eenige timmerwerken in de daartoe bestemde ruimte uitgevoerd. Op de Burgerlijke Begraafplaats werden 6 enkele graf kelders en 1 dubbele bijgemaakt, de noodige graf zerken en kistingen geleverd en een gedeelte van het rasterwerk vernieuwd. Op den Asch- en Vuilnisstaal werd eene duinwaterlei- t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 46