43 paalden tijd gereed en gemeubeld opgeleverd, zoodat deze school op den 1 September, bij den aanvang van den cursus in gebruik kon worden gesteld. De levering der meubelen geschiedde door den aan nemer van den bouw J. Th. Mirande voor ƒ5,180. Het geheel voldoet aanvankelijk aan de gestelde eischen. De plannen voor den bouw eener school voor mid delbaar onderwijs, met 3jarigen cursus, voor jongens werden voorbereid. Het gebouw aan de Korte Beestenmarkt, vroeger in gebruik voor het gemeentemuseum, werd inge richt voor de vestiging der Koninklijke Muziekschool, welke verbouwing met inbegrip van het optrekken eener conciërges-woning werd uitgevoerd door de aannemers Stigter en Meijssen, voor 35,139.04J. Ook deze inrichting kon 1 September in gebruik genomen worden, zoodat de lokalen in het gebouw' der Teekenakademie, vroeger als Muziekschool gebe zigd met denzelfden datum voor het teekenonderwijs beschikbaar waren. In het onderhoud der overige scholen en onder- wijzerswoningen werd naar behooren voorzien. Met het oog op de gebeele of gedeeltelijke wijzigin gen welke enkele scholen moeten ondergaan, bepaalden zich de uitgevoerde werken tot het onvermijdelijke. Hieromtrent wordt opgemerkt: dat aan het Gymnasium enkele goten werden ver nieuwd; dat de trapportalen en vestibule geverfd, de kamer van curatoren in orde gebracht, stores voor de ramen aan den voor- en achtergevel geleverden eenige nieuwe borden en tafels geplaatst werden dat aan de Hoogere Burgerschool voor jongens de voorgevel en de hekken geverfdalle deuren en ramen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 49