3 alzoo minder gunstig De verhouding der sterfte in de laatste drie jaren was 1 op 43.69, 1 45.12; 1 43.81. De verhouding der sterfte was dan in het vorige jaarde mazelen epidemie te Scheve- ningen en het roodvonk hier ter stede hebben hierop wel eenigen invloed uitgeoefend. De staten betrekkelijk de geboorte, sterfte, enz. zijn achter dit verslag opgenomen als bijlagen 111. Hier moet nog worden vermeld dat wijte reke nen van 1 Apriltoen een nieuwe chef der afdeeling is opgetreden hebben bepaald dat voortaan de op neming in ondertrouw op liet Raadhuis moest plaats hebbenen niet meergelijk tot dusverreaan huis <ler belanghebbenden. De daaruit door den hoofdcommies genoten emolu menten welke op ruim 400 konden worden geschat waren toch naar onze meening te rangschikken onder de leges van den Burgerlijken Stand in welk geval ze behoorlijk bij verordening hadden moeten zijn ge regeld en alsdan in de gemeentekas zouden moeten vloeiendoch niet ten bate van een der ambtenaren van de Secretarie zouden mogen strekken. Intusschen waren wij van oordeeldat het wensche- lijk was met den geheelen maatregel te brekenaan gezien de veelvuldige afwezigheid van den afdeelings- chef voor dat doel niet anders strekte dan tot nadeel van de werkzaamheden op het bureelen er geenerlei bezwaar in gelegen kon zijn omeven als in de andere groote gemeenten geschiedtte vorderen dat de op neming in ondertrouw op het Raadhuis plaats vindt. Sedert gebeurt dit dan ook geregeldzonder dat dienaangaande van de zijde van het publiek de minste in 1882 1881 1880

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1882 | | pagina 9