93 dering dus tegenover 1885 van 391.521 M3. of nagenoeg 3.65 450962 H.L. cokes werden afgeleverd tegen 40 cents per H.L. Het aantal gasverbruikers, waaronder de Ge- meentegebouwen, bedroeg op 1 Januari 1886 7219 met 60419 meterlichten; in den loop des jaars vermeerderde dat aantal met 405 ver bruikers en 2198 meterlichten. Bij het begin der exploitatie voor Gemeente- rekening was het getal gasverbruikers 2903 en is dus in 12 jaren met 4721 vermeerderd. Voor de particuliere verlichting en die van Gemeentegebouwen werden verbruikt 8.293.767 M:!. gas, terwijl voor de publieke verlichting noodig waren 1.577.842 M3. Op 1 Januari brandden in het geheel 2452 publieke lichten en op 31 December 2511, zoodat in dit jaar zijn bijgekomen 59 lichten, waaronder niet zijn begrepen 148 lichten, welke te Scheveningen alleen ontstoken worden gedu rende het badseizoen. Het onderzoek aan de fabriek naar de licht sterkte van het gas, dat afgeleverd werd, ge schiedde dagelijks, met uitzondering van den Zondag, des avonds met den in Engeland offi- ciëelen Photometer van Dr. Letheby, zoowel met de oflicieele standaardkaarsen als met den METHOENstandaard, den photometer van Löwe en drie verificateurs du poivoir éclairant van Giroüd. De financiëele uitkomsten der exploitatie over 1886 en de graphische voorstelling van het verloop van het gasverbruik sedert de Ge- meenteëxploitatie treft men aan in het verslag der gasfabriek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 100