Ill 1 leermiddelen en schoolbehoeften, voor kosten van de schoolbibliotheek en voor kosten van belooningen en eereblijken. De uitgaven voor schoolboeken, leermiddelen en school behoeften werden in den regel berekend naar ƒ1.20 voor iederen leerling op de scholen voor on- en min vermogenden en de herhalingscholen, 1.50 voor iederen leerling op de burgerscholen, op ƒ2. voor iederen leerling op de burgerscholen, waar ook Hoogduitsch en Engelsch wordt onderwezen; die voor de belooningen en eereblijken werden berekend naar 0.20 per leerling; voor elke schoolbibliotheek werd 20 toegestaan. Voor elke school werd weder een boekhan delaar aangewezen, aan wien de levering der schoolboeken over 1886 werd opgedragen, onder voorwaarde, dat hij voor ieder boek tot zijn fonds behoorend 2 3 en voor ieder boek niet tot zijn fonds behoorend 10 op den gewonen handelsprijs korte. Een der gymnastiekonderwijzers, gesteund door een schrijven van de 's-Gravenhaagsche Gym- nastiekonderwijzersvereenigingbracht bij ons College bezwaren in tegen de gewoonte, be staande aan sommige Gemeentescholen, waaraan geen gymnastieklokalen verbonden zijn, dat de kinderen door den gymnastiekonderwijzer moeten worden geleid naar en van de school, waar zij gymnastiekonderwijs ontvangen. Tevens werd er op gewezen, dat de kinderen om achterlijkheid in andere vakken of als straf door de Hooiden van scholen wel werden terugg’ehouden van de gymnastieklessen Na hierover de Hooiden der scholen gehoord I i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 118