113 I Omtrent de vergunningen, in verloop van tijd, aan de gymnastiekonderwijzers der openbare lagere scholen verleend tot het gebruiken van de gymnastieklokalen voor hunne privaatlessen was eenige onzekerheid ontstaan. Om die weg te nemen, werd door ons College den 15den Maart een resolutie genomen, waarbij, met intrekking van alle vroeger ter zake gegeven vergunningen, aan de gymnastiekonderwijzers tot wederopzeg ging vergunning werd verleend om, voor het geven van privaatonderwijs, op de voor elk aangewezen uren, gebruik te maken van het gymnastieklokaal van de school, waaraan zij werk zaam waren, en van de daarin aanwezige gym- nastiektoestellen, onder voorwaarde, dat de kosten van verlichting, verwarming en schoonmaken voor hunne rekening werden genomen en dat aan het onderwijs in de openbar^ lagere scholen geen hinder of stoornis werd veroorzaakt. Voor enkele gymnastiekonderwijzers werd die resolutie later aangevuld. Bij resolutie van 19/22 April werd door ons College, voor het tijdvak van 1 April 1886 tot en met 31 Maart 1887, voor elke openbare lagere school het aantal bepaald van de kweeke- lingen, die toelagen uit de Gemeentekas genieten, in twee klassen verdeeld; met dien verstande, dat bevordering van kweekelingen der tweede klasse tot de eerste klasse in den loop van ge noemd tijdvak werd overgelaten aan de Hoofden der scholen met inachtneming van de resolutie van 17/20 Februari 1882, waarbij bepaald was, dat leerlingen van de hoogste twee klassen der Rijksnormaallessen tot de eerste klasse, en de 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 120