16 Bijzondere scholen. 5°. dat alzoo in de eerste plaats aan die klasseonder wijzers de gelegenheid moet worden gegeven, om zich alsnog zoodanig voor het van hen verlangde teekenonderwijs te bekwamen als, bij nader onderzoek omtrent hunne capaciteiten op dit gebied, zal blijken noodig te zijn. Het aantal gewone lagere scholen vermeer derde met één. In Juni nl. werd te Scheve- ningen een school voor jongens en meisjes geopend door de Vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs (als rechtspersoon erkend bij Koninklijk besluit van 22 Juli 1SS6 In deze school, waarvan de heer C. F. Verschoor het hoofd is, worden onderwezen de vakken ai en q, genoemd in Art. 2 der Wet op het Lager Onderwijs. Als hoofd der meisjesschool, vroeger gehouden door Mevr. Tuppeneij—Van Vliedt, trad op Mej. J. P. Van Veen. Het aantal scholen bedraagt thans 48, waar onder: 10 van kerkelijke gemeenten (armbesturen of weeshuizen); 8 van instellingen van weldadigheid 4 van vereeningen, met rechtspersoonlijkheid; 26 van bijzondere personen. Daarvan zijn bestemd voor meisjes .15 jongens .14 meisjes en jongens 18 x volwassenen 1 Het aantal ouderwijzers en kweekelingen is vermeld in den volgenden staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 123