I 119 11. Herhaling-, Zondag-, Werk- en Bewaar scholen. V Het aantal openbare herhalingsscholen be stond evenals in 1885 uit 3 scholen A in aan sluiting aan het onderwijs op de scholen voor on- en minvermogenden en één school B, in aansluiting aan het onderwijs op de burgerscholen (lste soort). Het onderwijzend personeel is samengesteld als is aangewezen in den volgenden staat, waarin ook de vakken van onderwijs zijn vermeld. Het getal leerlingen bedroeg op 31 December 1886 4103 3864 7967 Kosteloos onderwezen werden op 31 Decem ber 1886 2567 leerlingen waarvan 1249 1318 De getallen der leerlingen op 15 Januari, 15 April, 15 Juli en 15 October kunnen hier niet worden medegedeeld, daar de plaatselijke Com missie, uit wier tabellen die getallen jaarlijks werden verzameld, de daartoe noodige gegevens niet meer van de Hoofden der bijzondere scholen had gevraagd. De Commissie is door ons uitge- noodigd. in het vervolg de gegevens weder te verzamelen. f Minnelijke Vrouwelijke Totaal. Mannelijke Vrouwelijke,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 126