125 de daarvoor bij de Gemeente- j Het onderwijs in aan den Heer J. gebruikmaking van begroeting voor 1SS7 toegestane gelden werd het aantal uren met drie vermeerderd, waar onder één uur gymastiek. gymnastiek werd opgedragen H. Reus. De vermeerdering der uren geldt overigens het onderwijs in rekenen en Nederlandsche taal. c. Bijzondere cursus tot leiding van de studiën voor de hoofdonderwijzersakte. Het onderwijs werd gegeven doo'" onder wijzers aan 26 mannelijke en 9 vrouwelijke leerlingen. De inrichting genoot van de Ge meente een geldelijk subsidie van f 350.26y benevens lokaliteit, vuur en licht. d. Bijzondere normaallessen voor meisjes. De normaallessen voor meisjes, onder directie van Mej. J. C. Engbers en den lieer H. G. Metz, werden bezocht door 8 meisjes, die onderwijs ontvingen van 3 onderwijzers en 2 onderwijzeressen. Deze inrichting genoot geen subsidie. e. Christelijke Normaalschool. Door de Vereeniging „Christelijke Normaal school te ’s-Gravenhage”, als rechtspersoon er kend bij Koninklijk besluit van 6 Mei 1886 no. 40, werd den 21sten Juni in de Prinsestraat een normaalschool geopend, aan het hoofd waarvan geplaatst werd de Heer J. D. de Visser Smits. Het onderwijs werd gegeven door 9 onder wijzers aan 33 mannelijke en 7 vrouwelijke leerlingen. Subsidie werd ook aan deze inrichting niet verleend. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 132