F27 werd bij Raadsbesluit van 2 Maart verhoogd van 500 tot 1000. Nadat de heer Holwerda ook de wettelijke be voegdheid tot het geven van Middelbaar onder wijs in de geschiedenis had verkregen, werd hem bij Raadsbesluit van 14 December het onderwijs in dit vak definitief opgedragen, tegen een ge zamenlijke jaarwedde van 2000 voor de be trekking van leeraar in de geschiedenis en de aardrijkskunde. Het onderwijzend personeel bleef alzoo bestaan uit den Directeur en 10 leeraren, wier namen en bezoldiging zijn vermeld achter het verslag der plaatselijke Commissie. In December werd de school bezocht door 88 leerlingen. De lste en de 2de klasse zijn elk in twee afdeelingen gesplitst. De staat van het onderwijs geeft tot geen andere opmerkingen aanleiding, dan reeds ver meld zijn in het verslag der Commissie. De staat der schoollokalen, en die van het materieel en de hulpmiddelen is zeer goed. Aan schoolgeld werd ontvangen 4630. De kosten van het onderwijs bedroegen ƒ22426.225, die geheel door de Gemeente wer den gedragen. b. Hoogere burgerschool voor jongens, met vijfjarigen cursus. In het onderwijzend personeel had geen ver andering plaats. Het bleef dus bestaan uit den Directeur en 19 leeraren, wier namen en be zoldiging achter het verslag der plaatselijke Commissie zijn vermeld. In December werd de school bezocht door i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 134