12S 172 leerlingen en één toehoorder. De laagste vier klassen zijn elk in twee afdeelingen ge splitst. Opmerkingen omtrent den staat van het onderwijs worden gevonden in het verslag der Commissie. De staat van de schoollokalen, het materieel en de hulpmiddelen is voldoende. Aan schoolgeld werd ontvangen f 13425.34 De kosten van het onderwijs hebben bedragen t 50944.003, die geheel voor rekening der Ge meente kwamen. Het 2de lid van art. 18 van het Huishoude lijk reglement dezer school (verz. 1884 no. 5), luidende: „de school wordt des morgens en des „namiddags vijf minuten voor den aanvang der „lessen geopend en vijf minuten na den aan vang daarvan gesloten-’, werd bij besluit van ons College van 17 Mei aldus gewijzigd; „de school wordt „des morgens en des namiddags vijf minuten „vóór den aanvang der lessen geopend.” c. Hoogere burgerschool voor meisjes, met vijf jarigen cursus. Het onderwijzend personeel onderging geen verandering, en bleef dus bestaan uit de Directrice, 13 leeraressen en één leeraar, wier namen en bezoldiging achter het verslag der Commissie zijn vermeld. Het getal leerlingen bedroeg in December 114. Door Mr. P. F. Hubrecht werd aan Uwen Raad een verzoekschrift ingediend, om op deze school, op de wijze als dat geschiedde op de Hoogere burgerschool voor jongens, met vijf jarigen cursus, tot het bijwonen van enkele

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 135