130 geld geheven wordt ten bedrage van 60 ’s jaars. De kosten van het onderwijs aan deze school hebben in 1SS6 bedragen 26244.603, di« ge heel voor rekening der Gemeente kwamen. d. De zeevaartkundige .lessen. Na de herziening van de regeling van het zeevaartkundig onderwijs in 1885 (zie het ver slag van het vorig jaar) werd door ons College bij resolutie van 15 Januari bepaald, dat het onderwijs met ingang van 25 Januari d. a v. zou worden gegeven in het gebouw van de openbare school voor onvermogenden nabij de Gedenknaald te Scheveningen, en wel des Maan dags, des Woensdags en des Vrijdags, ’s na middags te 4 uren aan jongens, bestemd voor het visschersberoep en des namiddags te ö'A uren aan reeds ter zee varenden. Het onderwijs werd gegeven door den leeraar S. J. Krijt, die krachtens Raadsbesluit van 14 December ook voor 1887 weder tot leeraar werd benoemd. Het aantal leerlingen bedroeg in het eerste kwartaal 10, tweede kwartaal geene, derde kwartaal 9, en het vierde kwartaal steeg het tot 39. De rapporten, driemaandelijks door den leeraar, ingediend, getuigden van zoo weinig belangstel ling van de bevolking te Scheveningen in het zeevaartkundig onderwijs, dat ons College, een onderzoek door bevoegde en ter zake kundige personen noodig oordeelende, bij schrijven van 18 October, de leden van den Gemeenteraad de Heeren Hoogenraad, Hüijssen van Kattendijke en de Niet, uitnoodigde de lessen te willen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 137