132 d. Teekenscholen. Geene. Zangscholen. De Koninklijke Nationale Zangschool gaf in 1886 twee openbare uitvoeringen. Het ledental der mannenafdeeling bedroeg op 31 December 130, waarvan 80 werkende leden, dat der vrouwenafdeeling bedroeg 75. f 3000. - 2000. - 3000. VI Verdere Scholen van bijzonderen aard EN STREKKING. In de niet-gesubsidiëerde bijzondere teeken- school van den Heer W. P. Laarman werd door 2 leeraren aan 34 mannelijke en één vrouwe lijke leerling onderwijs gegeven. Mededeelingen omtrent de Academie van Beel dende Kunsten komen voor in de Afdeeling VIII (Kunsten en Wetenschappen) van dit verslag. V. Klinische Scholen. nard, werd vervangen door Mej. A. Olt, de leerares in het handteekenen. Mej. J. van Malsen, door Mej. G. G. Schenk. Overigens onderging het onderwijzend per soneel, bestaande uit de Directrice, 10 leeraressen en één leeraar. geen verandering. In December werd de school bezocht door 84 leerlingen, en 2 voor enkele lessen. De verleende subsidiën zijn: a. van het Kijk. b. de Provincie. c. K Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 139