134 Zwemscholen. het Kanaal. 1°. De Gemeentezwemschool aan Het onderricht aan die school werd, onder leiding van den lc" Luitenant van het Regiment Grenadiers en Jagers Jhr. v. n. Wijck, gegeven door onderofficieren van genoemd Regiment van 15 Juni—26 September. Het resultaat van dat onderricht was uit stekend; van de 38 leerlingen, die als onge oefend aankwamen, waren er bij het einde van het seizoen 14 geoefend, een cijfer dat nog nim mer bereikt werd. Het aantal leerlingen, weder minder dan in 1885, bedroeg 84; 15 verpleegden uit het Waalsche Weeshuis maakten kosteloos van de inrichting gebruik. Het gevolg van die vermin dering was, dat ook de financieele toestand dier inrichting ongunstiger werd en dat, om daarin verbetering te brengen, eene wijziging van het reglement niet kon uitblijven. Door den Kolonel, Plaatselijk Commandant der Residentie werd bepaald, dat ook zonen van officieren en gepen- sionneerde officieren, alsmede kadets en adel borsten, tot nu toe geheel vrij van contributie, scheidden, een nuttig geschenk werd uitge reikt. De bevordering van de Gymnastiek in het algemeen en van de belangen der onderwijzers in het bijzonder was voornamelijk het streven dier vereeniging. Het aantal in deze Gemeente bestaande gym- nastiekvereenigingen bleef stationnair.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 141