149 de ’s-Graven haagsche afdeeling der Maat schappij tot nut der Israëlieten, de vereeniging ter beoefening van de geschie denis van ’s-Gravenhage, de vereeniging ter beoefening wetenschap, de vereeniging: de Sphinx, de letterkundige vereeniging Vriendschap.” van de Krijgs- Oefening en HOOFDSTUK X. Armwezen. Over het algemeen genomen mag de toestand van het Armwezen ook dit jaar niet ongunstig genoemd worden. Het verslag van het Burgerlijk Armbestuur opgenomen onder bijlage 28 wijst aan, dat het aantal bedeelden wel eenigszins hooger was, hetwelk voornamelijk moet worden toe geschreven aan het grooter aantal bedeelden te Scheveningen in het begin des jaars, doch dat het gezamenlijk bedrag van den uitgereikten onderstand nog iets beneden dat van het vorige jaar is gebleven. De toeneming der bedeelden te Scheveningen moet voornamelijk worden toegeschreven aan de mindere voordeelen, welke de visscherij opleverde. Bij de eerste uitdeeling in Januari 1886 wees de lijst der bedeelden een cijfer aan van te ’s-Gravenhage 343 gezinnen, uitmakende 777 personen, te zamen bedeeld met f253.50 in geld en 317 brooden, en te Scheveningen met inbegrip van 85 gezinnen of 357 personen, vroeger uitsluitend i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 156