150 en in de bewaring der 19 4 1 3 1 1 46 46 92 30 3 8 11 3 4 ondersteund niet warme spijs, brood en eenige brandstoffen -- 179 gezinnen uitmakende 509 personen, te zamen bedeeld met f 93.50 in geld en 379 brooden. Die lijst bedroeg alzoo in Januari, allen te zamen genomen, 522 bedeelden, uitmakende 1286 personen, met een gezamenlijk wekelijksch bedrag in geld van 1' 347, en 696 brooden, hetgeen bij omslag voor den onderstand van ieder gezin ongeveer SO cent en alzoo 2 cent minder aan wijst dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. Bij het einde van het winterseizoen werd de lijst der bedeelden teruggebracht op 404 ge zinnen, uitmakende 780 personen, bedeeld met f 293.30 en 477 brooden ’s weeks. Omtrent het BestecMinqhuis moeten wij in de eerste plaats mededeelen, dat de echtgenoote van den Directeur in het begin des jaars over leed en dat thans ter assistentie in de huis houding is opgetreden zijne dochter, die met ijver en nauwgezetheid behulpzaam is in de verzor ging der bestedel in gen orde in dat gesticht. De bevolking bestond: op 1 Januari 1886 uit in den loop des jaars werden opgenomen zijn op verzoek ontslagen zijn overleden hebben zich willekeurig ver wijderd is naar het geneeskundig ge sticht voor krankzinnigen overgebracht zoodat op 31 December 18SG Mann. Vrouwen. Beide geslacht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 157