155 2°. Het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. Den 9en Augustus werd op den rijweg aan de Noordzijde van het Malieveld een harddraverij gehouden met Hollandsche en Friesche sjeezen. bespannen met paarden van inlandsch ras. Tot leden van het bestuur werden herkozen de heeren Dr. L. Mulder en A. S. Moesveld, en in de plaats van den heer Mr. W. R. Roijer, die ’s-Gravenhage metterwoon heeft verlaten, dhr. W. Röell. De afdeeling telde 31 Dec. 460 leden. De nota omtrent dit genootschap is hierachter opgenomen onder bijlage 36. Onder verwijzing daarnaar kunnen wij mededeelen, dat het bestuur geen verandering onderging. In plaats van den eervol ontslagen directeur J. C. J. van Ogten werd benoemd Dr. A. C. Oudemans, laatst Con servator aan het Zoölogisch museum te Utrecht. De toestand van het Genootschap mag niet onbevredigend genoemd worden. Het ledental verminderde met 126 en bedroeg op 31 December 2396. Het plan tot aanbouw van een orchi- deeën-kweekkas is in 1S86 verwezenlijkt en vorderde eene uitgaaf van f 5000. De vogelcollectie werd zoo door schen king als door aankoop vermeerderdde ver zameling zoogdieren werd niet uitgebreid. De concerten, door de Koninklijke Militaire Kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers en ook door andere muziekcorpsen gegeven waren druk bezocht. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 162