162 inrichtingen in beweging brengt, niet te doen stil staande metaalgieterij stond meestentijds geheel stil of werkte een paar dagen in de weck met 2 mande ijzergieterij voor groote stukken kon slechts halven tijd werken; de gieterij voor or nament en voorwerpen voor huiselijk gebruik had drukker werk: de afdeelingen ijzer constructie en vuursteenbakkerij daarentegen leverden g< en voordeel op. De berichten omtrent de ijzerfabriek de Prins van Oranje” waren niet beter. De hoeveelheid werk, welke afgeleverd werd, is hoogst onvol doende te noemen, terwijl de prijzen, die be dongen konden worden, de kosten van het werk niet goedmaakten. Het uitbetaald werkloon bedroeg in 1886 nog geen -73 van de som, die daarvoor in vorige jaren werd uitgegeven. De kleinere inrichtingen voor metaal- en ijzerwerk hielden zich staande, doch moesten door gebrek aan werk, veelal het gevolg van concurrentie, den werktijd inkorten. Bij het einde van het jaar was hierin eenigszins ver betering merkbaar; vooral bij de kachelsmederijen. De kurkenfabrieken, wagenmakcrijen, tabaks- en sigarenfabrieken, bierbrouwerijen, spiegel- en lijsten- fabrieken, behangerijen en stofteerderijen, zoomede de meubel- en passement fabrieken hadden geen reden tot klagen; de pianofab rieken hadden redelijk werk, hoewel nog een aantal piano’s uit het buitenland wordt aaugevoerd de rijtuiq- fdbrieken hadden niet die ruimte van werk als in vorige jarende zeepfabrieken ondervonden weder veel concurrentie van onbelaste surrogaten; de boekdrukkerijen hebben veel van de buiten- landsche concurrentie te lijdenhetgeen ook

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 169