183 Het publieke telefoonstation, gevestigd aan het Prins Hendrikmuseum, werd verplaatst naar het Station van de Hollandsche Ijzeren Spoor wegmaatschappij aan de Anna Paulownastraat. Belangrijke storingen kwamen niet voor. Het aantal geabonneerden bleef stationnair en be droeg ‘206; 134541 verbindingen werden aan het centraal! lureau gevraagd. 10°. Maatschappij Zeebad Scheveningen. Omtrent de exploitatie dezer Maatschappij ontvingen wij de volgende mededeeling Buitenbaden werden 50576 tegen 42514 in het seizoen 1SS5 genomen, dus eene vermeer dering van 8062. Een vergelijkend overzicht daarvan is: Uit het bovenstaande blijkt dat de gemengde baden in eene werkelijke behoefte voorzien. Dt vermeerdering is bij deze de grootste en daarom zullen de daarvoor bestemde koetsen voor het aanstaande seizoen worden vermeerderd. De heerenbaden, kleine koets, hebben bijna dezelfde vermeerdering ondergaan, die van de damesba- den was niet zoo groot, terwijl het getal heeren baden, groote koets, bijna hetzelfde bleef. Het seizoen was voor de baden aanvankelijk Totaal. Vermeerdering-, 3174 1750 63 8062 1886. 1885. Gemengde baden. Dames baden. 16314 14564 Heeren groote koets. Heeren kleine koets. 12651 9576 50576 42514 9530 6356 12081 12018 I 3075

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 190