187 De Vuurwerken trokken steeds de menigte aanniet alleen de betalendebezoekers van het Kurhaus, doch hoofdzakelijk het groote publiek, dat geen entree neemt, hebben daarvan ge profiteerd. Het aantal badgasten is in het laatste seizoen aanzienlijk vermeerderd. Gedurende het badsei zoen logeerden te ’s-Gravenhage en te Scheve- ningen 25076 personen tegen 17094 in 1885, eene vermeerdering alzoo van 7982. Ue reden daarvan alleen aan het gunstige weder toe te schrijven is niet aan te nemen, daar het tot 15 Juli niet gunstig was. Tot het vermeerderd bezoek der badplaats heeft ongetwijfeld ook het Kurhaus met zijne vermakelijkheden veel bijge dragen, en geen beter bewijs kan daarvoor ge leverd worden, dan dat weinige dagen na den brand Scheveningen, niettegenstaande het prach tigste Septem herwed er, als uitgestorven was. De politiedienst op het strand, zoowel als in het Kurhaus, was op uitstekende wijze georga niseerd en niettegenstaande den grooten toeloop heeft nooit eenige verstoring der orde plaats gehad. Bedden werden in het Kurhaus 7741 bezet tegen 6431 in 1885, dus eene vermeerdering van 1310. Neemt men daarbij in aanmerking, dat de geheele maand September ontbreekt, dan is ook dit resultaat hoogst 'bevredigend. De table d'hóte, die verleden jaar 6500 couverts telde, kwam dit jaar op 7543 couverts, eene vermeerdering alzoo van 1043. Bij vergelijking met het jaar 1885 was de exploitatie niet ouvoordeelig en had zij zeker gunstiger resultaten opgeleverd, indien niet op 1 September het gebouw met bijna al wat zich

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 194