r - 12. t 1 .i (5 0MSCHR1IV1NG DER BEDRAG PER Aan merkingen. Artikelen. Onderdeel Artikel. Transport 2,317,619,44 5 6 87953,42s 435*5,14s 24521,08 12000,— 7 7122,20 ƒ2,485,679.09 7122,20 Transporteert Belasting op voorwerpen i van verbruik Onderdeelen in de artikelen begrepen Andere be lastingen. t 168,059.65 I b. Op detooneelvertoonin- gen en andere openbare vermakelijkheden enz. a. Op de honden 5 §1 Rechten, loo-ja. Weg-, straat-, brug-,1 nen en andere! •---- 1 gelden, be-l doeld in art. 238 en 240. kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok-, boom- en| v eergelde n, w i k-,weeg-, meet- en keurloonen. gelden voor banken of staanplaatsen in hallen. Op markten, en derge lijke openbare plaatsen, begrafenisrechten en! andere inkomsten uitl de begraafplaats, hef fing voor het gebruik van openbare wegen en wateren [precario], het j schutten van vee, in- komstenvoorhet luiden! der klokken, leges ter secretarie b. Schoolgelden lo. vojr lager onderwijs 2„. voor middelbaar on derwijs 3 voor het onderwijs op de gymnasia. 4». alle overige school gelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 210