h= II 1= 13 13. f OMSCHRIJVING DER OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER Aan- inerkingen Onderdeel, Artikel. Artikelen. Artikelen Onderdeel. Artikel. 1 1/1003,360,42 3 66,572,50 \f 135,918,41» 27,831,77» 110,348,44 4 I 222,790,64» “23,283,45 10,202,50» 13,523,86 36,807,31 84-2,526,74 5 1/1,003,360,42 Tranporteere Transporteere 1/1,150,516,17 Aan- I werkingen. Huishoude- llijkbestuurder gemeente. Onderdeelen in de artikelen begrepen, i Onderdeelen in de l artikelen begrepen. a. Jaarwedden van en toe lagen aan den commis- 24,915,26» j Kosten van ^eigendommen! naar 1 gerlijk recht bezeten. sluizen waterwerken,' horloges,! en der-i 15,944,16s! 160,833,68 j Perceptie kosten. Openbare veiligheid en brandweer. T3 S u - X •la. Kosten van toezicht en I van invordering dei i plaatselijke belasting. 1 Kosten van schatting I voor het vergunnings- I recht volgens de wet van 28 Juli 1881 {Staatsblad n” 97) f b. Vergoeding aan het I Rijk van 2'/, pCt. van’ het onzuivere bedrag der opcenten ten be hoeve der gemeente geheven op de grond lasten en op de per- soneele belasting «.Bezoldigingen, schrijf- loonen, presentiegelden en reis- en verblijfkos ten te genieten door de personen in het dage- lijksch bestuur der gemeente werkzaam (hoofdstuk I. afd. 1, der gemeenterekening) b. Andere kosten van dagelijksch bestuur niet behoorende tot de voorgaande afdeeling (hoofdstuk I, aid. 2, der gemeenterekening) Kosten vanla. Straten, pleinen,wegen! voetpaden, wandelplaat-1 sen, plantsoenen, brug-l gen,overzetveren, pom-' i pen, riolen en ponten f 370,506,62»! b. Havens, vaarten, kaai muren, sluizen en i andere klokken, i speelwerken gelijken \c. Kosten van aanleg en] onderhoud der alge-! meene begraafplaats en van het begraven, jaar wedden van doodgra- vers en opzichters d. Alle overige uitgaveiq voor inrichtingen lot openbaren dienst be I stemd (bijv kosten van het ophalen der aschl en vuilnis, gasfabriek enz.) 239,026,96») *2, I van!, lopenbare wer ken en inrich-l tinge n BEDRAG PER Transport a. Huizen, torens poorten, en dergelijken het buy- b Dag. en weekgelden) der werklieden en be dienden in dienst der gemeente, mitsgaders verdere kosten der fa bricage c. Grond-, dijk- en polder- lasten, kosten ter zake van het innen van renten en alle overige lasten, waarmede de eigendommen en in komsten zijn bezwaard, rechten, recognitiën en dergelijken, kosten val lende op verhuringen, verpachtingen en ver koop van eigendom men, kosten van geld- leeningen '2a. Aanleg I Prinseslraat 27229,17» I Verruimen stralen I- 17540,67» Aanleg nieuwe st raten 31267,87 Aanlegnieuwe riolen |f 36043,21- 2b. Afvoerka naal naar zee f 151,519,46» Dempen parti- Iculiere sloten If 18905,85

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 213