f 14 '4 Het personeel der Gemeentebedienden onder ging dit jaar geen verandering en bestond alzoo op 31 December 1886 uit: 850 S50 800 750 75o 600 600 300 520 Zij bestaan uit: Negen belastingverordeningen en één wijzi ging van een dier verordeningen No. 1. Verordening houdende vaststelling van het bedrag der opcenten op de personeele belasting binnen de ge meente 's-Gravenhage. vastgesteld 26 November 1885, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 December 1885 No. 17 en afgekondigd 5 Februari 1886; Nos. 2 en 3. Verordeningen op de heffing en in vordering van rechten en leges van stukken ter Gemeentesecretarie en aan het Bureel van den Burgerlijken Conciërge en kamerbewaarder. W. F. WoLFFENSPERGER1 000 benevens vrije woning, vuur en licht. BodenL. Schwaanhüijser H. .1. A. van Büüren C. Alberts 1’. Leunis E. A. Meijer AssistentbodenF. A. Nullen P. G. Corneay. HulpbodeteScheveningen: M. M.Teeiwisse Portier: W. J. Boymans PLAATSELIJKE VERORDENINGEN’ DOOR DEN RAAD GEDURENDE HET JAAR VASTGESTELD. Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 21