15 Muziekinstrumenten en boekerij. meubelen als ile boekerij F. Financiën. Zoowel <ie muziekinstrumenten en verkeeren in goeden staat. Met uitzondering van het copieeren en litografeeren van en kele muziekwerken bleek aanvulling of vernieuwing niet noodig. Door de vrijgevige belangstelling van den heer en mevrouw (Jffehmans van Hove, werd de boekerij verrijkt met eene belang rijke verzameling concert aria’s met orkeststemmen, terwijl een boekdeel over Chinesche muziek, van den Heer J. A. van Aalst van de •Chinese Imperial Customs Office*, door Uwe Excellentie aangeboden mede aan de bibliotheek werd toegevoegd. Een borst beeld in pleister van den vroegeren Directeur der school den Heer II. .1. LtBF.UK door een onbekenden gever ge schonken, werd in degrootezaal van het schoolgebouw opgesteld. in vele klassen, bijzonder goede getuigenis afgelegd. (Jok in het afgeloopen jaar, werden de thans gebruikelijke solo- en ensemblevoordrachten, door de leerlingen der school, eenige malen in de groote zaal van het schoolgebouw, gehouden, in tegenwoordigheid van de commissie, ouders, voogden en andere belangstellenden. Uit de rekening en verantwoording die Uwer Excellentie hierbij ter goedkeuring wordt aangeboden blijkt dat de uitgaven hebben bedragen aan bezoldigingen 1’20756.10, aan muziek en instrumenten I 638,22, aan meubelen f271,33, aan verwarming en schoonhouden der lokalen f 870,74 en aan diversen f 1006,50, een en ander met het nadeelig slot over 1885 ad f 1278,08. een bedrag uitmakende van f 24820,97; dat daarentegen de inkomsten hebben bedragen aan subsidiën van het Kijk, de Provincie en de Gemeente f 15700,— en aait schoolgelden f 8750,zoodat er op de rekeningen van het loopende jaar een nadeelig slot te boeken valt van f 390,97. Er bestaat gegronde verwachting, dat dit nadeelig slot in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 221