17. 17. I •1 -L? j-’i R z I 3' benaming aanwijzing LENGTE EN GEMIDDELD VAN PEN WEG R I C U T I G. BREEDTE. A A N W IJZING NAAM VAN HEN or SOORT EN KLASSE w ie met het die het beheer VAN HET VOETPAD onderhoud i» belast. 5 Breed L Lengte. klasse. Soort. 4.3® Metr *20 Meter 1ste Hij weg bepuind. ■ruwweg Gem. 's-Graven- ItoUnto.'s’GravrnAage 67" Meter. ld. en Idem. Idem Idem. 642 Meter ld Idem. Idem ld. Klinkerstraat. van idem. Idem 1620 Meter. ld. MoH-enstraat Idem. Idem. Idem. ld Nteuwe Badweg. Idem. Idem. Idem. ld 37 36.'Wa«senaar.-.che weg De belendende eige-| 4 Melrf- 1233 Meter ld. Gri ndwrg 140 Meter. ld Idem. Igeiuidd.1.3”! 1630 Meter. ld. Landweg )HOo Meter. ld. Het Kijk. te na re ii van de. De !“|Aaafr Voetpad, beschelpt Van de grenuchcK ■naar afwisselend h Meters erf pad vau 1.27 De Gem. kagr. beirudendc eige-' naren iDe hage. Depai uenlam I I*e belendende eige-j I naren. irtemeut van Bin-' .dache Zaken. 4.3O Meter.b ;over eene van 3 7" M IK- belendende Inaren. «6. as. 66. 67. Leidsrhr «rg. 1W 69. Grindweg De belendende eige-! naren. 36 31,1 Voetpad over de duinen. 32. 33.i 33a 33b. Klinkerstraat en zandweg bepuind La n or va door de Renbaan i>aarr l Badhuis 23 34. Gi gemidd. 13 W waarbij -fl bete helpt 'M breed 2 M-M 13.A0 Meter.' vanSAOMHit bermen »i)n pad4.7*Me‘rf puinweg 6 J 4.34) Melrrl eenezyde eed denpad bre<M Meter, aan l de re tijde n sc helpt s«j breed 2.&0 I 4 "IJZING i> letter opi enn.gvan i ui gelegen} |nerken. irtement van Bin- idsche Zaken. j Vanden Wassenaarschen weg lang» de oostzijde van! ■het Kanaal over de Sprank 'tot aan den Bad weg. •gj 1700 Meter van ie jdenatraatwegni ig'het Badhui», t u.l het pompstation .iet Badhuisi 1613 Meter. i westwaarts' iaald. Vanbei Badhuiszuidoosl-JVai art. in «cnr rechte iiln he kanai 29 24.1 3" L Van >n naar er hou-] tu. I De Gem. s-Graven- \hage en de eigenaren.! Rijweg met klinkers bestraat 27. 26. Weg i tiaar 2.30 Me«« halve »l««’t ngs de oostzijde van aart I*epart Inenlandi het poi naar h» het pompsta-- hel Badhuis. vaart lot aan dr i tding van langs de noordzijde, van het Bosch. IKj eig« landen terzijdegciegct tot aan den weg naai Waaisdorf» daar onder ook de Gemeente j 's-GravenAage, ver-' de Gemeente alleen, j 's-Grawn- j DeGeiuj- Graven hoge Weg <1 I hel Burgcmee.-tvr en Wet j houders der Gemeente i-Gra’.rnhagf. lil het hek van hei Badhui» tot brug over hel kal i«2t» Meter. daar lol aan het Tolhek M93 Meter. Gein. 's-Graven-\ en de eigenaren L ►ver het Ka-|33OMeter waarvan 1330 Meter bepuind. 33., Vermelding der bew ijzen en bescheiden omtrent iden eigendom 'kinget [hel onderhoudt of het beheer. 67. Wegen naar ie W'aterlei-; 69.; ding. 10 Meter. straat 4.73 daarover voeren. tior Van Sc lieve ningen over] ’de duinen voorbij het Bad - hui» tot aan den geamo-' veerden oeaterput en van' |Schrveningen ilol aan de Na 3J, 36.; Weg naar d«- 39 j weg naar del 39a Sprank en ■n Bad weg. de we| bestraal en voetpaden j beschelpt. bouten de vaart en land-! Rijks groote weg en voetpa-; den de weg Een gedeelte loopt over hel grondgebied v ais 11 'assenaar doorgaans 3 en 2 Mets; eene leng" S3 Meier N A A -M E 1 G E N A It E N van den weg. het voetpad of de kunstwerken. 21 23 39. i 1. Van den Straatweg 'naar het Badhuis in rem noordoostelijke richtin| tol aait den watertoren. Rijweg klinkerur Van de losplaats bc-| ■tosten het Kanaal tut aan- ideu Badw eg en verder lot ii n de Waasenaarscbe dui-j 'oen tot de grens. [•-! De I naren. Ih- belendende eige naren. van Scbeveningen r het Badhuis Van de brug over hetj Kanaal in rene gebogen; richtiug naar den Badweg tot aan den ingang van het iterrein voor liet Badhuis.' i Van de Wasscnaarschc! {straal tot aan liet westhekj van het Badhuis. I 37, 4° Pad van den Wassenaar-i i schen weg naar den Be- noordenhoutaeben weg.i Benoordenhoutsche weg. Van g. Graven ha^r i door het Bosch met ren] zijtak naar de laan van' Nieuw-Ooeleinde. waart» in eene rechte lijn ivan IJÓ" Meter vau daar I buigende xuidwaarst tot 'over dr vaart ru vervol- ;gen» in eene gebogen rich ting zuidwaarts langs de Burgerlijke begraafplaats !tot aan het Tolhek- Van de brug ovt. Uvi L- naai oostw aarts tot aan de .scheiding van Wassenaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 245