I 1- 17. F BENAMING AANWIJZING NAAM VAN HEN AANWIJZING HEN WEG LENGTE EN GEMIDDELDE K I II T 1 N G die het beheer wie mei het BREEDTE. ■iaarover voeren. onderhoud is belast. SOOR1 EN KLASSE VAN HET VOETPAD 10. 8. kla«se. Lengte. Breedte. 4.50 Meter ld. Idem. Idem. Grindweg. Idem. 6W Meier. 4.50 Meter "o 71 Heemraadslag De eigenaren. Mc ‘Belendende eigenaren. De eigenaren. .»30 Meier. s-Graven - 14*9 Meter- [D« Gein. 's-Graven- De Gein. ka gr. Rijweg tandweg. in de den eg en' ka gr. Vermelding .der bev besc.l .den Ihet Vaste brugil steenen land-!, uden en ijzeren ■- w.r*" I NWIJZ1XU Karin k< i.>tw. Van de Van S straat in weately aan de Re ActevanSOFebru- nri IHSOtusschen de Gemeente en Mr. D. M. M. Baron d’Yvoy v. Mydrecht.inten dant van II.K.H. de Gr.-Hertogin van Saxen-Wei- mar. Burgemeester en Wet houders der Gemeente ’.«- Gravrnkage. 19. «3/Weg langs de Waterpartij i ut het Srhcventngnche Bo»<’ h Burgemeester en Wet-' {houders der Gemeente: ’.v- Gravenhage Afwisselend».. '5.50 tot 2.&0 Metr inan beide «yd- leeu dyk bree.l 'Meter. iGemidd. 13 Met- A M OKR E 1 G F. N A It E N van den weg. het voetpad of de kunstwerken. Bijweg nkerbestra- ting. i rt Spieghel-i lyke rich-: k-eklasn. S3. S3,'Grindweg d«or het Sc 64 65 vetiingsche Boach. De Gein- ’j-órrrrt'/’w-jDe kage. Meerdervoort 1 kli Van de Badhuisstraat zuidoostwaarts tot landerijen lunchen tScheveningtrhen w< jhet k»»a«lt reu letter op! ckeningran - i gelegenj erken. ■wijlen en! ■heiden I omtrent j anmrrkin%rn. i eigendom.; A onderhoud of 1 het beheer. 5 au den ouden Scheve- |iii»gscheg weg langs Klets. (Zorgvliet :u cenc gebogen ‘richtmg langs den Bataaf jschen Boer uitkomende jtegenover de Kynmginne- jbrug met een lytak naar ;den weg rondom het kerk- 'hof. Beginnende aan het Ka- naai op 323 Meter van ;de Kouiuginnebrug in ren! -gebogen richting langs de jwaterpartij en verder door' >hrt Bosch tot aandeitgrind - {weg oj. blad I genoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 247