17 Gemeentebegrooting voor 1887; Gemeenterekening over 1885; Voorstel van de Raadsleden IT. M. de Vries c. s. tot vermindering van deGemeentebegroo- ting voor 1886, zoo in ontvang als in uitgaaf met f 14000 en tot bepaling in verband daar mede van de percentage van den Hoofdelijken Omslag op 2 Vp; Verzoek van een aantal ingezetenen tot her stel der kermis of jaarmarkt en subsidiair om haar in 1886 alsnog op 8 dagen te bepalen; Verzoek om concessie voor den aanleg en de exploitatie van een zeehaven te Scheveningen, van de heeren A. F. StEERS en Thr. H. A. Cüf- ford, als gevolg van de door Jhr. H. Th. Hora Siccama ingetrokken aanvrage en de daarmede in verband staande adressen Voorstel van het Hoogheemraadschap van Delfland om alsnog overtegaan tot den aanleg van een laag kanaal voor de waterverversching, onder aanbieding van eene bijdrage in de kosten van uitvoering Rapport omtrent de verhooging van het school geld aan de Hoogere Burgerschool voor meisjes en in verband daarmede de motie van den heer van Kempen tot verhooging van dat schoolgeld op f 100. Aanleg van een stoomtram verbinding tusschen den Haag en Scheveningen door de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij Verzoek van de Haagsche Tramway maatschappij om hare concessie te mogen overdragen aan eene Nederlandsche Maatschappij, en in verband daar mede de onderhandelingen met de Société générale de Chemins de fer économiques te Brussel; 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 24