19. van I 23,(XX)- 23,981,CM) f 981,60 f 90,813.— 88,518 f 2,295. - De invoering van het gewijzigde tarief voor betalende lijders op I Janrari 1886, had tengevolge dat, in weerwil het aantal verpleegdagen met nagenoeg 1000 verminderde, de ontvangsten toch f 1825 75 hooger zijn dan in 1885 De inkomsten waren begroot op terwijl ontvangen werd alzoo meer dan de raming De kosten van verpleging bedroegen. terwijl de begroeting aanwijst alzoo meer dan de raming Die hoogere uitgaven zijn grootendeels het gevolg meerdere verpleging van epidemische zieken, dan waarop gerekend was. Van de renten van het legaat Ilahmin Aghion ad. f 160. konden, onder bijvoeging van bet saldo over 1885, voor behoef tige verpleegden worden besteed f 233,75 aan kunstlede maten en f 4-0 aan buitengewone ligging. Tengevolge der conversie van de 4 7., werkelijke schuld, zijn de jaarlijksche inkomsten van dat legaat in het vervolg tot f 142,80 verminderd. Hoewel de commissie omtrent verschillende bijzonderheden kan verwijzen naar liet hierbij overgelegd verslag van den Geneesheer-Directeur, wenscht zij toch melding te maken van twee belangrijke verbeteringen welke in het afgeloopen jaar in het ziekenhuis zijn aangebracht. Vooreerst het opriehten van een oven tot het ontsmetten van goederen op een eenvoudige, onschadelijke en volgens de laatste wetenschappelijke onderzoekingen doel treffende wijze. De oven die sedert 1870 tot dal doel in bet ziekenhuis werd gebruikt, waarbij de ontsmetting door middel van heete lucht geschiedde in een zeer beperkte ruimte, had het nadeel dat de vereischte hitte van 100” 0 tot het. dooden der bacteriën niet genoeg in het binnenste der voorwerpen drong en dat door het meer verhoogen der temperatuur, de te ontsmetten goederen geschroeid of gevlekt, voor later ge bruik geheel ongeschikt werden gemaakt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 254