Bijlage 21 VERSLAG over hel jaar 1886 tot verbeterine/ van 's-Gravenhage. van de Vereeniging den Gezondheidstoestand van Ingevolge art. 5 van het reglement heb ik de eer U het verslag over den toestand onzer Vereeniging gedurende het jaar 1886 aan te bieden. Hoewel de vergaderingen van de werkende leden en die van het Bestuur regelmatig gehouden werden, zoo moet met leedwezen geconstateerd worden dat van de 30 werkende leden gewoonlijk niet meer dan 8 a 10 opkwamen en mag hier de wenseh niet achterwege blijven dat het jaar 1887 meedere leden ter vergadering zal brengen— dit kan slechts de schoone zaak, die wij voorstaan, ten goede komen. De drinkwaterquaestie, die reeds ten vorigen jare eene brief wisseling met het Gemeentebestuur noodzakelijk maakte, went ook in dit jaar niet uit het oog verloren en mochten wij van het Gemeentebestuur de verzekering ontvangen, dat op dit gewichtige volksbelang bij voortduring de aandacht geves tigd blijft. De heeren V. n. Vegt, Rihjsch en Pareaü, daartoe door de vergadering uitgenoodigd, brachten een uitvoerig rapport uit over de wijze waarop hier ter stede de slooten gedempt worden. De conclusion van dat rapport luiden I". om de demping der slooten geregeld voort te zetten naar een vast plan met de noodige zorg voor rioleering en afvoer van grondwater waar dat mogelijk is; 2». een onderzoek in te stellen omtrent de rioleering in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 264