22 f 175624.40 te zanten de Commissie 1 b. Voor verleend c. Bij Raadsbesluit f 50,000 toegestaan Scheveningen. Bij Raadsbesluit van den ten Juni werd aan De resultaten daarvan zijn meêgedeeld in de hierbij gevoegde bijlagen. De gasprijs bedroeg 8 ets. per M’. maar zal met 1 Januari 1887, verminderd worden tot 7 et den M3. De restitution aan de gemeente bedroegen a. Voor gebruik van dei; ondergrond, berekend over eene uitgestrektheid van 118420 M. tegen f 1 per Meter isf 118420.— den waarborg, door de Gemeente op het, op 31 Juli 1880 nog onafgeloste kapitaal van f 1.913 175,86, hetwelk door aflossing op 1 Augustus van f60.000 verminderd werd tot f 1.853.175,86 waarde 2' - 47204.10 c. Voor het beheer der Gemeente, en voor kosten, haar opgelegd wegens pensioenen, te verleenen aan de ambtenaren en bedien den der gasfabriek- 10 000. De Directeur genoot eene toelage van f 1000.als aan deel in de winst over 't jaar 1885. Ingevolge Raadsbesluit van den 1 len Dec. 1885, waarbij aan de commissie van bijstand in het beheer der Gemeente gasfabriek over de jaren 1886 en 1887 machtiging werd verleend tot ondershandschen verkoop van diverse neven producten, werd door haar verkocht a. Eene partij afgewerkte ijzeraarde, groot 200,000 KG. a 12.60 per 1000 KG. b Een partij vuurpuiu, groot 96000 KG. a f 2.50 per 1000 KG. Een partij vuile kalk groot 1743 II. L. a f 0.03 per IL L. van den 18en Mei werd een crediet van voor de uitbreiding der hoofdbuis naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 269