21 HOOFDSTUK IV. Geldmiddelen. 721.618.715 f 4.444.447.29 - 3.722.828 57' Naar de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening (art. 221 der wet van 29 no. 85), over het dienst- Juni 1851, (Staatsblad jaar 1885, bedragen de ontvangsten en de uitgaven zoodat die rekening sluit met een batig saldo van f Verder verwijzen wij. wat dat dienstjaar be treft, naar de staten A en B (Bijlagen 12 en 13), die den aard der ontvangsten en der uit gaven afzonderlijk vermelden. Van bovenvermeld saldo werd ten bate van den dienst 1886 beschikt tot een bedrag van f51O.53O.295, terwijl het overige ad 1'211.088.42 ten goede kwam aan den dienst 1887. Volgens de door Gedeputeerde Staten goed gekeurde begroeting (Art. 207) voor het dienst jaar 1887 is het geraamd bedrag der ontvangsten f 3.677.520.92s en der uitgaven - 3.677.520.925 Wij laten hier verder volgen een staat der Gem eenteschulden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 28