32282.93', 8-2-22 58% I3O7O-2.89 48086.71 8584.21', 5627 09 56055.02 277.89 586.01”, 2592.65 8232.06 94513.50 49.95 1000.— HOOFDSKUK XVI Diensthuizen. Inventaris. f 1756071.34 1811 68 134915 36', 15067-2 69', 57089.13 en ijzeraarde De waarde der diensthuizen bedroeg op 31 Dec. van het vorige jaar I 145928; na afschrijving evenwel slechts i 142332 48 In dit jaar waren die bedragen f 1549 42 66'en f 150672.69' liet verschil tussehen de cijfers der beide jaren, ad. 12610.18' vertegenwoordigd op den inventaris de waarde van de dienst huizen in dit jaar bij de nieuwe verbruikers gelegd. Voor onderhoud en vernieuwing van diensthuizen werd uit gegeven een bedrag van f1188 68: de huur van diensthuizen van meer dan gewone lengte bedroeg in 1886 f208 68, of 68,68 meer dan in hel vorige jaar, grootendeels veroorzaakt door het leggen en in huur geven van eene huis naar de Cellulaire gevangenis. HOOFDSTUK XVII a Fabriek b Meubelen i' Buizenleiding il Servieebuizen e Materieel publieke verlichting f Gereedschappen g instrumenten h Gasmeters i Magazijngoederen j uurvasle steen k llluniinatie-toestellen I Steenkolen m Kluitkalk n Kootteer o Ammoniawater p Cokes q Cassa r l'lakzegels s Koperrood

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 291