22, Bijlage VI 22 ovrvmsm. k I I T 4, A E X. Hoofdst. 1. (Batig saldo over 1885 f 138,518 i de Gemeente iooldst I f till 590.48 I f 203,328.40 11 I 188,390.13 111 29,87 i - 254,240.85 IV ijzeraarde w 5,037.54 52 58 I V n 111.75 1,570 89’ 156.56 Transporteert Steenkolen losloonen regïstratie-kosten rangeerloonen II 1.1 Sp. op bet terrein vlainkolen Ouitsehe kolen Cokes gruis fijn gruis kootteer - 10,009.— 27,704.— 4,781 95 23 339 80 1,719.96 209.197 01 5,747 25 1.280- 16,050.15 20,697.45 4,598.15 877.35 9,228.02 I 1,096 801 742.28 I 237,704.25 j 202.65 99.15 2 641 05 2.094,69 216 50 240.— 52 28 - 1H7.178.73s f 758,181.65s Kluitkalk en losloonen rangeer en douane-kosten ijzeraarde kluitkalk H.31IIUUV IIV «VlIJVVII IV ondh .Mat. I’uhl Verlichting j b hamen lantaarnopstekers e. wedden 2 eontr. I’ubl. verl ehting I 88,754 13 99.636.— - 126,227 36 - 20.028.721 j - 787,646.: b. van de Gemeente voor de publieke verlichting. e voor hare gebouwen 3,595.3 Is - 256,864 f1,2l2M a gebruik ondergrond I f 118,420. b 21.. pCt. onafgeloste kapitalen 47,204 401 c. beheer der gemeente en pensioenen I - tl. kosten wijziging der Ascbstaal I - Genten en aflossingen j u. renten b. aflossingen Uitkeering aan IV. 97,960 14 4,784.93 1.674 09 1,188 68 Voor verkoop van nevenproducten: a b. c d e ara men iawa ter I f. diversen afgewerkte ijzeraarde f2,35i 09 85.95 i I2.65-. III. (Voor restitutie door de Gemeente: a. fortuaatzegels bestekken res t i t u t i e regist ra t ie- kosten restitut ie-registratie II. IJ. Sp. boeten bij het sluiten der kranen vuurspecie vuile kalk posten vroeger op ver lies gebracht II. (Voor geleverd gas a. aan particulieren f 642,374.64 af voor oninbaar *.>84 16 Onderhoud Fabriek en buizenleiding b Mat. Pub]. Verlichting I c. gasmeters d leidingen bij particulieren e. kosten van aanschaffing en onder houd van te verknopen leidingen Transporteert

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 297