33 1 onderwijzeres uitsluitend voor het g 5. I.KEKI.INl.EX. een onderwijzeres uitsluitend voor de aan de en 25 kweekelingen. :hool, van ruim voor minvermogenden uitzondering van die aan de Achter-llaam- Hoefkade (te samen 70), geen restanten. Het. aan de burgerscholen te sGravenbage be- 12 onderwijzers en gymnastiek; 5 onderwijzers en teekenen 115 kweekelingen, waarvan GO vrouwelijke; Uitsluitend voor de handwerken 11 onderwijzeressen der 1' klasse; 20 onderwijzeressen der 2' klasse. 1) Aangezien de driemaandelijksche staten van liet getal leerlingen niet meer aan de hoofden van bijzondere scholen worden toegezonden hebben de meeste tabellen, als bijlagen achter dit verslag gevoegd eene wijziging moeten ondergaan. Bijzonderheden omtrent den loop der schoolbevolking in het afgeloopen jaar bevat tie tabel. 1letter G, als bijlage achter dit verslag gevoegd. Omtrent de resultaten, welke uit die tabel blijken, teekenen wij hier het volgende aan. Het totaal restanten op 1 December I88G I edroeg scholen voor onvermogenden te ’sGravenbage 400. Het aantal restanten op de school aan de liembrandistraat slonk, tengevolge der vergrooting van de 180 tot 34 kinderen. Op de scholen waren, met straat en aantal restanten draagt 350, waarvan lil geen schoolonderwijs genieten, Zooals in het vorig verslag werd opgemerkt, zal vit cijfer aanzienlijk verminderen door de opening der school indeJufvr. Idastraat voor en de inrichting der school in de Lombards!raat hare werkelijke bestemming. Aan de meisjesschool in de Atjehstraat bedraagt het 78. liet aantal restanten aan de scholen voor onvertm genden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 309