93 dat 1 of 2 uren voor jongens en mogelijk, een aanvang worde gemaakt, en in de week als minimum van leertijd meisjes daarvoor worden bestemd.’ Up voorstel van Burgemeester en Wethouders is daarop, bij raadsliesluit van 5 April 1886, eene commissie be noemd om een onderzoek in te stellen naar het onderwijs in het handteekenen op de openbare scholen voor min- en onver- mogenden, en om na afloop van dit onderzoek een schriftelijk advies over de regeling van dit onderwijs aan Burgemeester en Wethouders in te zenden. Tot leden dier commissie werden, bij hetzelfde raadsbesluit, benoemd: de Heeren J. Ph. Koelman, directeur van de Academie van Beeldende Kunsten, 11. L. Boersma, directeur van de Ambachtsschool en 0. Eerelman, leeraar in het teekenen. Onze Commissie ziet den uitslag van dit onderzoek met belangstelling te gemoet. liet onderwijs in de gymnastiek mag zich over het algemeen in veel belangstelling verheugen. Alleen het hoofd der school aan de Badhuisstraat leidt uit de, van tijd tot tijd, tot hem gerichte verzoeken der ouders om vrijstelling voor hunne kinderen van de les in de gymnastiek af, dat dit onderwijs nog altijd niet in den smaak der bevolking valt. Ook met dit onderwijs werd, in het afgeloopen jaar, op de school bij de Gedenknaald een aanvang gemaakt, zoodat het alleen op de school in de Jufvr. Idastraat niet verstrekt wordt. Klachten over dit onderwijs worden niet vernomen. De hoofden der scholen aan het Zieken, de Lepelstraat, de Noordwal, de Zwarteweg, het Kortenbosch klagen over tijd verlies, alsmede over de moeielijkheid van behoorlijk toezicht, bezwaren aan het gemis van een eigen gymnastieklokaal on afscheidelijk verbonden. Het hoofd der burgerschool (2e soort) voor meisjes zoude gaai ne het aantal klassen met ééne vermeerderd zien, om de leerlingen, wier ouders dit mochten wensehen, ook nog na den leeftijd van 15 jaar, ouder dezelfde leiding te kunnen laten Die wensch zal een punt van ernstige overweging moeten uitmaken. Van de bevoegdheid bij art. 22 der wet tot regeling van het lager onderwijs verleend, wordt alleen van wege het Nederd. Hervormd Kerkgenootschap gebruik gemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 316