«3 VI. Toezicht op het lager onderwijs. .1. .1. BERGSMA. VOORZITTER. W. RÖELL. Lid en Secretaris. De Plaalselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs te 's-Gravenhage. en *014 meisjes, in het geheel dus 4098 of ;>91 meer dan in het vorige jaar. In het afgeloopen jaar verloor de Plaatselijke Commissie twee harer leden. In Juni 1.1 zag Jhr. Mr. J. II. .1 Quarles v AN Ufford, zieh ten gevolge zijner benoeming tot Burge meester van Axel, verplicht zijn lidmaatschap neder te leggen. In hem verliest de Commissie een ijverig en belangstellend lid en secretaris. In de door zijn vertrek ontstane vacature werd voorzien dnor de keuze van Jhr. Mil W. Röf.i.l. die den heer Quarles van Ufford tevens als secretaris verving. Ir. de maand Juli nam de Commissie met leedwezen kennis van het besluit van Jmt. Mn J. J. DE LA BassecOUR Gaar, een harer meest gewaardeerde leden, om het lidmaat schap der Commissie neder te leggen. in zijn plaats werd benoemd Mr. W. J. WlNTGENS. Van de zes door de Plaatselijke Commissie in 1886 gehouden Vergaderingen werd eene door den Arrondissements school opziener bijgewoond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 322