31 In het Raadhuis werden verschillende bureelen verplaatst enkele afdeelingen der Secretarie, waar zich dagelijks een talrijk publiek aanmeldt, werden óf in het benedengedeelte gevestigd, öf zoodanig verplaatst dat zij gemakkelijker dan voorheen te bereiken zijn, zoodat thans de beweging van tal van personen in dezelfde richting, door den hoofdgang en langs de trappen vermeden wordt. Voorts werd de Raadzaal op nieuw geschilderd en van een nieuw tapijt voorzien, en eindelijk de zijgevel benevens een gedeelte van den toren overgeverfd. Het dagelijksch onderhoud werd geregeld in eigen beheer voortgezet. Op de Burgerlijke begraafplaats werden zes nieuwe grafkelders gemaakt, de noodige graf zerken, kistingen en dekluiken geleverd, het rasterwerk over eene lengte van 50 M. ver nieuwd, en eenige werken verricht in de opzich- terswoning, terwijl een begin van uitvoering is ge geven aan het plan tot uitbreiding, waartoe in ’s Raads zitting van 21 December 1885 werd besloten In het Gemeenteziekenhuis werden wederom de verschillende ziekenzalen overgeverfd en enkele kamers behangen; verder werden alle muren, plafonds en gangen gewit, en is in het gewone onderhoud naar behooren voorzien. Belangrijke verbeteringen waren het aanbren gen van een lift, door waterdruk in beweging gebracht, en het aanschaffen van een verbeterd desinfectie-toestel, naar het stelsel van den Ingeneur de Jongh te Oude water. De kosten dezer werken bedroegen respectievelijk 4800 en 1972, het laatsgemelde met inbegrip van het gebouwtje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 38