24 de - 25 en Gedrag geprezen. In het andering van het overgangsexamen was, dat de le kl, bevorderd werden totde 2e kl. 2e 3e één leerling uit de 5* klasse vrijstelling verleend van lessen in het Nederlandse!), de geschiedenis, de aardrijkskun de, het teekenen en de gymnastiek. Aan het toelatingsexamen namen 60 adspiranten deel, van hen werden onderwijzend personeel kwam dit jaar eenige ver- Mr. W. G. Jansmv van der Ploeg werd op zijn verzoek eervol ontslagen als leeraar in de staathuishoudkunde en vervangen door Mr. P. M von Baumhaler, leeraar aan de Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus. Zijne jaarwedde werd daarop door U vastgesteld op f 1000. Voorts werd de heer .1. Holwehda benoemd tot leeraar in de aardrijks kunde en de geschiedenis op eene bezoldiging van 2000, Toegelaten lot Toegelaten tot de verlangde klasse, eene lagere klasse Afgewezen. Van56adspiranten tot de Ie klasse 51 25 4 2e 2 Van 60 adspiranten alzoo 33 2 Van de toegelatenen kwamen 2 niet op de school. Op kosten der Gemeente werd dit jaar 1 leerling op de school geplaatst. De uitslag van het overgangsexamen was, dat van 54 leerlingen van de le kl. bevorderd werden totde 2e kl. 26 26 2e 3e 20 Zoodat van Gó leerlingen bevorderd werden 46. Aan het eindexamen, dat dit jaar voor het eerst kon ge houden worden, namen 8 leerlingen der hoogste klasse deel, die allen het getuigschrift mochten ontvangen en 4 van hen met voldoende vorderingen in alle vakken. Het werd hun uit gereikt door den Wethouder Jhr. Mr. Six, in tegenwoordigheid van de leden onzer commissie en het onderwijzend personeel. Voor zoover bekend, werd 1 geplaatst als machinistleer- ling, 2 op handelskantoren, 1 bezoekt de Handelsschool te Dresden, 2 bekwamen zich voor de telegraphic en I voor het notaris-examen vlijt der leerlingen worden door den directeur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 399