32 De in het vorige verslag vermelde werken tot uitbreiding, verplaatsing en verbetering van den asch- en vuilnisstaal werden in den loop van het jaar voltooid. De gewijzigde inrichting beantwoordt aan de verwachting. Langs de baan van den stoomtram naar Sche- veningen, die den aschstaal doorsnijdt, is men bezig plantsoen aan te brengen, ten einde het uitzicht op den staal eenigszins te dekken. In het Doelenstraatje we d de poort, toegang gevende tot het terrein der Gemeente aldaar, eenigszins verplaatst, ten dienste van het in- en uitrijden met den gevangenwagen naar en van de Arrondissementsrechtbank; de kosten werden door het Rijk gedragen. Het nieuwe gebouw voor de Lemeenteapo- theek werd op 1 Mei 1886 in gebruik genomen en voldoet aan de gestelde eischen. Tot het plaatsen van een stoompompwerktuig ten dienste der rioleering van het Z. 0. gedeelte der Gemeente werd een huis, erf en pakhuisje aangekocht, voor een bedrag van f 6000. 1 )e vervaardiging van het werktuig werd opge dragen aan de Machinefabriek Breda” te Breda, voor de som van 3665 en is thans onderhanden. De verdere plannen, hieromtrent zijn in be handeling. Voorts is nog in behandeling het plan tot den bouw van een nieuw politiebureau aan de Zuidzijde van het Alexandersveld, waartoe de Raad besloot in zijne zitting van 17 Juni. Ten behoeve van den bouw van kantoren, enz. der Gasfabriek werd het huis met de werk plaats der „Compagnie anonyme continentale des compteurs a gaz et d'au tres appareils”, aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 39