24 en Wet- 2 46 13 3 6 2 1 8 -> 5 14 3 door 1 leerling uit de 1e in de gymnastiek; door 1 leerling uit de lc klasse van de lessen in het Franselt; door 2 leerlingen uit de 4e en 3 uit de 5e klasse voor de lessen in het handteekenen. Tijdelijke vrijstelling werd door Burgemeester houders verleend 22 Van December 1885 tot December 1886 hebben 10 leerlingen der lc, 11 der 2C, 10 der 3°, en 9 der 4* klasse om ver schillende redenen de school verlaten. Voor den cursus 1886'7 werd vrijstelling verlangd en 2 uit de 3e klasse van de lessen meest in bloei toenamen. Voorts zij gewezen op de oprichting van de hoogere burgerschool met 3 jarigen cursus in 1883 en in verband daarmede op de verhooging van het seh oolgeld van f 60 op f 100 op het einde van 1884, van welke maat regelen een mindere toevloed naar den 5 jarigen cursus in het algemeen en naar de laagste klassen in het bijzonder het noodzakelijk gevolg moest zijn. Het valt ook niet te ontkennen dat uit de hoogere klassen meer leerlingen dan vroeger het geval was, tusschentijds de school gaan verlaten. De minder goede vooruitzichten voor hen, die het eindexamen hebben afgelegd, werken hiertoe mede, terwijl aanstaande artsen er niet zelden de voorkeur aan geven bet minder omvangrijke litteratisch mathematisch examen af te leggen, hetwelk hun dezelfde rechten toekent als het eindexamen Aan het admissie-examen werd deelgenomen door 81 adspi ranten. Van hen werden Toegelaten tot Toegclaten tol de verlangde klasse, eene lagere klasse. Afgewezen Van 48 adspiranten tot de le kl. 54 14 2e .11 3e 5 4e 5 5e Van 81 adspiranten alzoo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 401