24 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 61 66 46 Go 64 67 76 70 65 49 55 37 53 53 55 63 65 47 het geheel. Haagsche school. 20 16 20 27 23 27 30 36 29 Haagsche School. 18 13 16 22 20 22 24 52 18 90% 81% 80% 81° 87% 81% 80% 89% 62' Percentsgewijs over- van het aantal geslaagden. Zuidholl. Haag. School. 80% 83 80' 88 85 82' 83" 93 75% De uitslag van dit examen is minder ongunstig dan in 1885. Toen toch werden ran de 27 leerlingen en 1 toehoor der der 5® klasse aan 17 leerlingen en den toehoorder het diploma uitgereikt de leerling der 4e klasse, die mede aan het examen deelnam, werd afgewezen. Gelijk wij reeds in ons vorig verslag mededeelden, werd omtrent den uitslag in 1885 door ons een onderzoek ingesteld. Wij mochten hierover een zeer uitvoerig rapport van den directeur der school ontvangen, dat in afschrift aan het Dagelijkse!) Bestuur is toegezonden. liet is ons evenwel niet mogen gelukken de bepaalde oorzaak van den ongunstigen uitslag op te sporen, daar verschillende redenen hiertoe kunnen en zullen hebben medegewerkt. Zoo zullen voorzeker de vele vacaturen, die in de laatste jaren aan deze school in het onderwijzend personeel voorkwamen, op het onderwijs een nadeeligcn invloed hebben uitgeoefend, vooral daar in die vacaturen niet altijd spoedig op de meest gewenschte wijze kon worden voorzien. Ook kan de samen stelling van de examen-commissie en de wijze waarop deze hare taak opvat van zeer grooten invloed zijn op den uitslag van het examen. Hierbij verdient opmerking dat over het tijdvak 1877 tot 1885, juist in 1885 het grootste getal leerlingen in deze provincie werd afgewezen, gelijk uit on- derstaande tabel blijkt. Aantal candi- Aantal can- Toegela- Toegelate- daten in Zuid- didatender tenenm nen van de zicht Holland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 403