24 Uit <lit overzicht volgt tevens dat de uitslag van het eindexamen in vroeger jaren veel gunstiger was, dat het jaar 1885 geheel op zich zelf staat en dat van een geleide lijken achteruitgang niets is te bespeuren. Wij achten ons niet geroepen om over de vraag of en in hoeverre het eindexamen behoort te worden gewijzigd of afgeschaft thans een oordeel uit te spreken. Alleen zij het ons vergund er met nadruk op te wijzen dat ter beoordee- deeling van het onderwijs aan eene school men niet uitslui tend moet afgaan op de resultaten bij een eindexamen ver kregen. Daarbij toch kan zeer veel van verschillende en toevallige omstandigheden afhangen, waarmede men rekening moet houden Ten bewijze hiervan zij vermeld, dat in 1884 van 36 leerlingen volgens het laatste schoolrapport 13 een onvoldoend cijfer voor wiskunde hadden verkregen, op het eindexamen slechts 2, terwijl in 1885 van 28 leerlingen op het laatste schoolrapport 4, op het eindexamen 10 onvol doende hebben gekregen. Wellicht zou een betere uitslag van het eindexamen te verkrijgen zijn door verzwaring van de eischen van de toe- latings- en overgansexamens. Dit zou ons evenwel niet aan- bevelenswaardig voorkomen. Door zoodanigen maatregel toch zouden leerlingen, welke in enkele vakken minder goede vor deringen maken en van wie men daarom niet de beste verwachtin gen voor het eindexamen heeft, belet worden om het on derwijs in de hoogere klassen te volgen ook in die vakken, waarin hunne vorderingen voldoende zijn. Hierdoor zal men zeker niet in hun belang handelen, vooral niet waar het voornemen bestaat om de school vóór het einde van den cursus te verlaten of waar het diploma van het eindexamen voor de volgende loopbaan niet bepaald vereischt wordt. De hierboven vermelde ongunstige uitslag van het overgangs examen der 4de klasse is dan ook, volgens mededeeling van den Directeur, niet te wijten aan verzwaring van de eischen, maar alleen aan de minder goede vorderingen, welke de leerlingen dezer klasse dit jaar gemaakt hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 404