24 in 1885. .r 17 24 het oordeel door van van welke 1 uit de 3e, 3 uit de 4«- Neemt men en 1 uit de 5C klasse, hierbij in aanmerking dat in die jaren de school bezocht werd in 1885 door 141. in 1884 door 143. in 1885 114 leerlingen, alsmede dat vrijstellingen slechts één of twee vak- hieruit niet kunnen opleiden dat vele ouders het onderwijs in de wis- en natuurkundige vak ken voor hunne dochters niet wenschelijk achten. Over de methode bij het onderwijs in de natuur- en schei kunde kan verschillend worden gedacht. Het is hier de plaats niet daarover uitvoerig te spreken. Evenwel zou, ook naar onze meening, de belangstelling in deze vakken zeer zeker worden bevorderd, indien het onderwijs ni'nder in wiskun digen vorm en meer in verband met de eischen en behoeften van het practische leven der meisjes werd ingericht Wij hebben dan ook de wenschelijkheid hiervan aan der directrice onderworpen. Wat eindelijk het teekenonderwijs betreft, zoo komt het ons voor dat hierbij eene verwarring schijnt te bestaan tusschen hand- en rechtlijnig teekenen.daar men van eerstgenoemd onderwijs de vruchten van laatstgenoemd verwacht. Gelijk boven gezegd werd bedraagt het aantal leerlingen 114. Zij zijn verdeeld als volgt 1” 2e 4e 5e klasse 28 leerlingen, tegen 29 leerlingen in 1885. 23 28 27 - 27 19 29 door 157 en in 1886 door verscheidene van die ken betreffen, dan zal men Totaal 114 leerlingen, tegen 137 leerlingen i Voor den cursus 1886 7 werd vrijstelling verlangd I leerling uit de 3e klasse en 2 uit de 4C klasse de lessen in wis-, natuur- en scheikunde door 1 leerling der 4C klasse en 1 uit de 5C klasse van de lessen in wis-, natuur- en scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde en na tuurlijke historie. Aan het onderwijs in de gymnastiek, dat geheel faculta-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 407