24 4e De Zeevaartkundige school. 27 3 5c De lessen aan deze school werden met Februari geopend, doch wekten weinig belangstelling. In die maand kwamen 10 en in Maart 7 leerlingen ter school, maar de volgende maanden kwam niemand. De pogingen door den heer Krijt aangewend om de school meer bekend te maken en de aandacht van tief is, wordt deelgenomen door 70 leerlingen, waarvan uit de 1ste, 10 uit de 2®, 15 uit de 3e 6 uit de 4e en uit de 5® klasse. Hiervoor zijn de leerlingen in 4 afdeelin- gen verdeeld, die ieder 2 uur les per week ontvangen. De uitslag der overgangsexamens was als volgt Van 30 leerlingen der 1e klasse werden bevorderd tot de 2 kl. 26 26 2* 3® 25 28 .3®» 4e 20 *2 4® 5C 19 Zoodat van 106 leerlingen werden bevorderd 90 Aan de 24 leerlingen van de hoogste klasse, waaronder 7 voor enkele vakken, kon het diploma worden uitgereikt, en aan 10 van haar een volledig. Het uitreiken van het diploma geschiedde door den wethouder Jhr. Mr. Six, in tegenwoor digheid der leden van onze commissie, het onderwijzend personeel en de leerlingen der lagere klassen. Aan het toelatingsexamen namen 29 adspiranten deel, 28 voor de ie en I voor de 3° klasse. Van haar werden 26 tot de 1® en I tot de 3e klasse toegelaten. Door Uwe vergadering werd besloten het schoolgeld te ver- hoogen en van f 60 op 100 gebracht De redenen, die ons noopten die verhooging te ontraden, werden door ons ter kennis van Burgemeester en Wethouders gebracht en aan Uwe vergadering medegedeeld, zoodat wij thans daarop niet terug behoeven te komen. De gevolgen van dien maatregel kunnen thans nog niet worden beoordeeld; alleen zij er op gewezen dat dit jaar zich minder adspiranten voor het toelatingsexamen hebben aangemeld, dan vroeger het geval was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 408